Technologia Polytech 3E

Prírodná radioaktivita a problematika radónu

schémaGAMA-ART sa od svojho založenia v roku 2012, špecializuje na navrhovanie ľahkých, keramických, montovaných domov. Hlavným záujmom je vytvoriť maximálne zdravé prostredie, teda s minimálnym zdravotným rizikom. Jedno z najväčších zdravotných rizík pri bývaní predstavuje ionizujúce žiarenie, najmä z radónu. Radón Rn 222 je rádioaktívny plyn, vznikajúci rozpadom rádia Ra 226 v podložných horninách. Cez pukliny a tektonické poruchy sa neustále uvoľňuje do ovzdušia. Ak však cestou narazí na prekážku v podobe domu má tendenciu sa zhromažďovať v interiérových priestoroch. Postupne sa rozpadá (polčas rozpadu 3,82 dňa) na produkty ako polónium, bizmut a olovo, za vzniku žiarenia alfa a beta. Ak sa tieto procesy odohrajú v pľúcach dochádza k ich permanentnému poškodzovaniu a po dlhodobej expozícii môže vzniknúť rakovinové bujnenie. Odhaduje sa, že až 20% rakoviny pľúc je spôsobených uvedeným mechanizmom.

Čítať viac ...

Toto môže byť skrytá príčina rakoviny na Slovensku

Pri navrhovaní budov to znamená požiadavku pre plnenie veľmi dôležitých podmienok. Z dôvodu náročnosti a rozsiahlosti problematiky, uvádzame dve základné:

  1. Zabezpečiť, aby vniklo do budovy čo najmenej radónu, ktoré je prednostne zastúpené radónom Rn 222. Navrhovanie takéhoto postupu spočíva na vybudovaní dokonalo izolovanej krížom rebrovanej základovej dosky, ktorá zamedzuje akékoľvek prenikanie tohto do budovy. Iba poznamenávame, že práve najväčším rizikom sú základové pásy a práve tento starý konvenčný spôsob zakladania stavieb naša spoločnosť už úplne vylúčila.
  2. Zabezpečiť, aby do budovy vniknutý radón a produkty jeho rozpadu boli priebežne eliminované z priestoru. Toto môže zabezpečiť predovšetkým účinné vetranie. Vetrať by sa malo aj vtedy, keď sa v interiéri nikto nenachádza. Keď sú priestory dlhodobo uzatvorené vyvetranie musí byť úplné.

Uvedená problematika je veľmi náročná a v súčasnosti dochádza k jej intenzívnejšiemu skúmaniu, najmä s rastúcou chorobnosťou obyvateľstva na rakovinu.

Najväčším umením je schopnosť v stavbách predchádzať a eliminovať žiarenie gama. Preto názov GAMA-ART!

Čítať viac ...
Patentovaný materiál Siopor®
Podrobné informácie o technológii a výrobe
Vyberte si z našej ponuky
Galéria 30 rodinných domov
Technológia Polytech 3E
Informácie o stavebných materiáloch a výrobe
Siopor® a jeho atribúty

viac info

GamaArt keramické domy
Keramické domy su zhotovené z vertikálnych konštrukcií vyrobených výlučne na báze prírodných materiálov. Použitá technológia je dobre známa v krajinách západnej Európy (Nemecko, Rakúsko), kde dosahuje výborný ohlas u zákazníkov a dostala sa do popredia vo výstavbe nielen rodinných domov, ale aj pri domoch bytových, administratívnych, či sociálnych. Ide o ľahké keramické konštrukcie, ktoré vyrábame ako celostenové prefabrikáty podľa požiadaviek projektantov a klientov. V celostenových prefabrikátoch sú zabudované všetky inštalácie a samotné povrchové úpravy interiéru je možné realizovať už len stierkou či náterom.

viac info

Polytech 3E a jeho výhody